Nya regler för ekologisk produktion 2022

Den 1 januari 2022 ändrades en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler började också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare.

När den nya EU-förordningen om ekologisk produktion började tillämpas den 1 januari 2022 innebar det förändringar för ekologiska odlare och djurhållare i Sverige, framför allt för dig som har företag med ekologisk fjäderfäproduktion eller växthus, samt för dig som säljer och använder växtförökningsmaterial. En genomgående förändring är att möjligheterna till att få generella undantag minskar. Du som odlar ekologiskt måste i de flesta fall till exempel söka individuellt undantag för att få använda icke-ekologiskt obetat utsäde om det inte finns ekologiskt utsäde. Har du djur måste du bland annat ansöka om individuellt godkännande vid nästan samtliga inköp av icke-ekologiska djur, även av avelshannar.

Här kan du läsa om vad som gäller för ekologisk produktion från och med 2022. Vi har samlat information om vad som gäller för de olika produktionsområdena.

Fjäderfän

Krav på självförsörjning och koppling till marken

Från 1 januari ska minst 30 procent av fodret som du ger dina ekologiska fjäderfän under året komma från din ekologiska gård.

Ökad självförsörjning

Den minsta andelen foder som ska komma från det jordbruk där du håller fjäderfäna har ökat från 20 till 30 procent. Om du inte kan producera fodret själv får du samarbeta med andra gårdar i samma region om de har ekologisk produktion eller produktion under omställning. Det är också tillåtet att samarbeta med andra foderaktörer än andra gårdar, förutsatt att de använder foder och foderråvaror från samma region. En foderaktör kan vara en fodertillverkare. Vad som räknas som samma region är inte definierat, men sträva efter att samarbeta med företag som är geografiskt nära dig.

Det är viktigt att du och den du samarbetar med skriver ett samarbetsavtal och att båda har ekologisk produktion.

Hela företaget ekologiskt

Grundregeln är att du ska sköta hela företaget ekologiskt. Trots det får du ha både ekologisk och konventionell produktion om du har en tydlig uppdelning mellan de ekologiska delarna av företaget och de delar som inte är ekologiska. Du får inte ha samma art av djur både ekologisk och konventionellt i samma företag. Tänk på att värphöns och slaktkyckling är samma art.

Det finns gårdar som är uppdelade i konventionella respektive ekologiska delar som drivs i olika företag. Har du det så måste företagen vara helt separerade från varandra. Det gäller även gödsellagringen och hantering av ägg. Det är bara på äggpackerier ekologiska och konventionella ägg får hanteras i samma lokal, men då inte samtidigt. Det är viktigt att du dokumenterar hur produktionsenheterna och produktionen är åtskilda och gör det möjligt för ditt kontrollorgan att se att särhållningen fungerar.

Bara ekologiska fjäderfän i huset

Du kan inte växla mellan att hålla ekologiska och konventionella fjäderfän i samma byggnad, även om du har olika företag som du driver ekologiskt respektive konventionellt.

Nya fjäderfäslag som kan certifieras

Från 1 januari är det möjligt att certifiera uppfödning av unghöns, avelsfjäderfän, värphönstuppar och poularder enligt EU-reglerna för ekologisk produktion.

I Sverige har vi nationella regler för ekologisk unghönsuppfödning, men från 2022 måste nya unghönsuppfödare följa EU:s gemensamma regler för unghönsuppfödning.

En värphönstupp är en tupp av värphönsras som är avsedd för köttproduktion. Flera länder vill att ekologisk produktion ska bidra till att tuppkycklingar inte rutinmässigt avlivas, utan att man istället föder upp dessa och tar vara på köttet. En poulard är ett hondjur av arten Gallus gallus som är avsedd för köttproduktion och som slaktas när djuret är minst 120 dagar gammalt.

Sedan tidigare har det varit möjligt att certifiera värphöns, slaktkyckling, slaktfjäderfä av anka, gås, kalkon, myskand, mulardanka och pärlhöns som ekologiska.


Djurens ursprung och möjlighet att rekrytera nya djur

Om du behöver köpa in konventionella fjäderfän till din ekologiska gård måste du från 1 januari ha tillstånd från Jordbruksverket. Det är inte möjligt att köpa in konventionella unghöns.

Tillstånd för djurinköp

Om du inte hittar ekologiska fjäderfän att köpa behöver du tillstånd från Jordbruksverket för att få sätta in icke ekologiska fjäderfän. Det kommer att vara möjligt att söka tillstånd för det fram till den 31 december 2036. Du kan söka tillstånd när du ska:

 • sätta ihop en flock för första gången
 • förnya flocken eller
 • sätta samman en ny grupp

Du kommer att kunna söka tillstånd genom en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats.

Omställning vid inköp

Om du får tillstånd av Jordbruksverket får du köpa in konventionella djur både till avel och för produktion. De kycklingar, ällingar eller gässlingar du köper in får vara högst tre dagar gamla. Du får alltså inte längre köpa in icke ekologiska unghöns. Eftersom de inte är ekologiska måste de först genomgå omställning innan de kan slaktas som ekologiska eller för att produkter efter dem ska få märkas som ekologiska. Det spelar alltså inte någon roll att din gård är ekologiskt certifierad, alla inköpta icke konventionella djur måste först ställas om.

Omställningstiden för:

 • fjäderfän som ska användas för äggproduktion, inklusive produktion av kläckägg, är 6 veckor.
 • slaktfjäderfä är tio veckor, med undantag för ankor där omställningstiden är 7 veckor.

Gårdens omställning

Om du har ekologisk växtodling och konventionell fjäderfäproduktion kan du inte ställa om de fjäderfän du redan har på gården. Du måste påbörja omställningen när du startar en ny omgång. Det kan du göra med antingen

 • ekologiskt uppfödda unghöns, eller
 • konventionella fjäderfäungar som är högst tre dygn gamla.

Du måste ställa om all areal där du ska producera foder till fjäderfäna. Det finns ett "snabbspår” för betesmarker och utomhusrastgårdar som ska användas av fjäderfän som inte är utpräglade växtätare. För dessa marker kan omställningstiden minskas till ett år. Den tidigare möjligheten att korta ner omställningstiden till sex månader för sådana marker finns inte kvar.

Unghöns

Unghöns definieras som unga djur av arten Gallus gallus som är högst 18 veckor gamla. Unghönsen kan bli värphöns eller avelshöns.

Svenska unghönsuppfödare följer ännu inte de nya EU-reglerna. Svenskuppfödda unghöns som saluförs som ekologiska ska uppfylla svenska regler för ekologisk unghönsuppfödning. Uppfödaren ska kunna visa dig ett certifikat på att de har ekologisk produktion.

Du får köpa unghöns som är ekologiska enligt svenska regler fram till den 31 december 2029. Därefter ska unghöns födas upp enligt EU:s regler.

Databas

I år kan förhoppningsvis företag som har ekologiska fjäderfän att sälja göra det via en databas på Jordbruksverkets webbplats. Det ska hjälpa djurhållare att till exempel hitta nya avelsdjur.

Långsamt växande fjäderfän

För dig med ekologisk slaktkyckling gäller det att planera för en sänkt genomsnittlig tillväxthastighet inom tio år.

Sänkt tillväxthastighet på sikt

Ekologisk fjäderfäproduktion ska vara ett alternativ till intensiv uppfödning. Därför ska du antingen använda långsamt växande fjäderfän som är anpassade för utomhusuppfödning, eller föda upp dina djur till lägsta tillåtna slaktålder. Tanken har alltid varit att de raser eller linjer som är långsamt växande inte är slaktmogna före lägsta tillåtna slaktålder, men det har inte tillämpats så i Sverige.

Jordbruksverket har i sina föreskrifter föreslagit att den genomsnittliga tillväxten på slaktkyckling ska sänkas till 40 gram per dag från den 1 januari 2032. Föreskrifterna är inte formellt beslutade ännu.

Långsamt växande raser

I vårt föreskriftsförslag har vi också pekat ut följande raser av simfåglar som långsamt växande:

 • skånegås
 • ölandsgås
 • svensk gul anka
 • svensk blå anka
 • blekingeanka
 • svensk myskanka

Lägsta slaktålder

Raser eller hybrider som inte är långsamt växande får inte slaktas förrän de har uppnått en bestämd ålder. Det är samma åldrar i den EU-förordning som ska börja tillämpas efter årsskiftet som nu:

 • 81 dagar för kycklingar
 • 150 dagar för kapuner (kastrerade tuppar, inte tillåtet i Sverige)
 • 49 dagar för (peking)ankor
 • 70 dagar för honor av myskänder
 • 84 dagar för hanar av myskänder
 • 92 dagar för mulardänder
 • 94 dagar för pärlhöns
 • 140 dagar för hannar av kalkon och stekgäss
 • 100 dagar för honor av kalkon.

Om djurmaterial

Ett mål för ekologisk produktion är att den ska bidra till att främja att bevara sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade. Djurhållarna ska:

 • välja ett som är lämpligt i förhållande till principerna för ekologisk produktion
 • säkerställa en hög djurvälfärd
 • bidra till att förebygga lidande och förhindra att djur behöver stympas.

Djurmaterialet ska vara tillräckligt robust för att fungera med utevistelse. Det ska också vara möjligt att utfodra djuren med ekologiskt foder, vilket är kopplat till deras tillväxt- och produktionsförmåga. Dessutom ska djurmaterialet bidra till att producera kvalitetsprodukter och ha en hög grad av genetisk mångfald.

Krav på byggnader och inredning

Från 1 januari får flervåningssystem på ekologiska gårdar bara ha tre våningar inklusive golvet och även slaktkycklingar ska ha sittpinnar eller upphöjda sittplatser. Dessutom ska flockarna inte kunna blanda sig med andra flockar. Reglerna för utgångshål blir också mer komplicerade för den som har en utomhustillbyggnad i anslutning till fjäderfähuset.

Skiljeväggar mellan avdelningar

Avdelningar i fjäderfähus ska vara konstruerade så att kontakt mellan flockar begränsas och att de inte kan blandas i fjäderfähuset. Hur skiljeväggarna ska se ut beror på vilket slags fjäderfä du håller.

När det gäller avdelningar för kalkoner, ankor, gäss, myskänder, mulardänder och pärlhöns ska väggarna mellan avdelningarna vara så täta från golv till tak så att fåglarna är helt åtskilda från varandra. För alla kategorier av arten Gallus gallus (höns) är det tillåtet att avdelningarna har täta eller halvtäta skiljeväggar. Nät är tillåtet.

Fjäderfähus som var certifierat ekologiska senast under år 2021 och där det krävs ombyggnation för att uppfylla reglerna om täta skiljeväggar mellan avdelningarna måste vara anpassade till reglerna senast den 1 januari 2025.

Flockstorlekar

Det blir begränsningar på maximalt antal fjäderfän per avdelning, istället för som nu per byggnad. I varje avdelning får det finnas högst:

 • 3000 värphöns
 • 3000 föräldradjur av arten Gallus gallus
 • 10 000 unghöns
 • 4800 slaktfjäderfän av arten Gallus gallus
 • 1500 kapuner
 • 4000 poularder
 • 2500 kalkoner
 • 2500 gäss
 • 3200 (peking)ankor av hankön eller 4000 (peking)ankor av honkön
 • 3200 myskänder av hankön eller 4000 myskänder av honkön
 • 3200 mulardankor av hankön eller 4000 mulardankor av honkön
 • 5200 pärlhöns

Flervåningssystem

Flervåningssystem är tillåtna för hönsfåglar (Gallus gallus). Utöver golvytan får systemet ha två våningar med tillgänglig area. En tillgänglig area är minst 30 centimeter bred, har högst 14 procents lutning och minst 45 centimeter fri höjd. Om en våning enbart består av reden ska du inte räkna den våningen.

Övriga krav för flervåningssystem:

 • Systemet ska vara byggt så att spillning inte kan förorena fjäderfän på våningsplanet under och det ska finnas en effektiv utgödsling.
 • Du ska lätt kunna inspektera fjäderfän i hela systemet.
 • Fjäderfäna ska enkelt kunna röra sig mellan våningarna och till områden utanför systemet.
 • Systemet ska ge fjäderfäna lätt och likvärdig tillgång till rastgårdar.

Har du ekologiska fjäderfähus med flervåningssystem som har fler än tre våningar måste de vara ombyggda senast den 1 januari 2030.

Sittpinnar och sittytor

Flera kategorier fjäderfän ska antingen ha sittpinnar eller upphöjda sittytor. Du får kombinera sittpinnar och upphöjda sittytor, men då ska det sammanlagt finnas tillräcklig sittpinnelängd eller upphöjd sittyta så att alla fjäderfän har tillgång till antingen det ena eller det andra. Detta ska finnas tillgängligt från det att kycklingarna är unga.

Minsta längd på sittpinne eller yta på sittyta för ekologiska fjäderfän

Fjäderfäslag

Minsta tillåtna sittpinnelängd i cm per fågel

Minsta tillåtna upphöjda sittyta i cm² per fågel

Avelsfjäderfä till framtida värphöns

18

-

Unghöns och värphönstuppar

10

100

Värphöns

18

-

Slaktfjäderfän av Gallus gallus (slaktkyckling)

5

25

Kapuner och poularder

5

25

Kalkoner

10

100

Pärlhöns

5

25

Har du ekologiska fjäderfähus som behöver byggas om för att uppfylla de nya reglerna om sittpinnelängd och upphöjda sittytor har du till den 1 januari 2025 på dig att göra det.

Utrymmeskrav inomhus

Precis som tidigare finns det krav på minimiytor som de ekologiska fjäderfäna ska ha inomhus respektive utomhus. En nyhet är att alla inomhusutrymmen anges i tillgänglig area. Det definieras i värphönsdirektivet. Du räknar inte in redena i den tillgängliga arean.

För unghöns och slaktfjäderfä får du som mest ha en djurtäthet på 21 kg levandevikt per kvadratmeter. Avelsfjäderfän till det som ska bli värphöns har samma utrymmeskrav som värphöns.

Du som senast den 1 december 2020 hade din unghönsuppfödning certifierad enligt svenska regler har till den 1 januari 2030 på dig att anpassa din produktion till de gemensamma reglerna när det gäller beläggning inomhus och utomhus.

Verandor

Sedan 1 januari är begreppet veranda definierat som en oisolerad utomhustillbyggnad med tak på en byggnad som är avsedd för fjäderfän, där:

 • långsidan vanligtvis är utrustad med ett metallstängsel eller ett nät
 • det råder utomhusklimat och ljuset är naturligt och, vid behov, artificiellt
 • golvet är täckt av strö.

Verandor är inte rastgårdar. Du får inte räkna med verandans tillgängliga yta när du beräknar djurtätheten inomhus.

Har du en isolerad utomhustillbyggnad i anslutning till ditt hönshus räknas den inte som en veranda. Du får räkna ytan i utomhustillbyggnaden som en inomhusyta när du beräknar hur många fjäderfän du får ha. Det gäller förutsatt att utomhustillbyggnaden:

 • inte har utomhusklimat
 • är tillgänglig för fåglarna dygnet runt
 • har luftcirkulation, dammhalt, temperatur, relativa luftfuktighet och gaskoncentration som säkerställer djurens välbefinnande på motsvarande sätt som inne i fjäderfähuset
 • har ett stort dagsljusinsläpp och en god naturlig ventilation
 • uppfyller samma krav för in- och utgångshål som det som gäller för verandor.

Om du tidigare har räknat med den tillgängliga arean du har i din isolerade utomhustillbyggnad får du fortsätta att göra det till den 1 januari 2025. En förutsättning är att byggnaden ingick i din certifiering senast under 2021. Övergångsregeln innebär också att utomhustillbyggnaden inte behöver vara ständigt tillgänglig före den 1 januari 2025.

In- och utgångshål

Alla fjäderfän ska lätt kunna gå ut eller till en eventuell veranda. Det får inte finnas några hinder fram till utgångshålen. Om utgångshål är placerade upphöjt ska det finnas en ramp.

Utgångshålens sammanlagda längd i fjäderfähusens yttre vägg ska vara 4 meter per 100 kvadratmeter av den tillgängliga arean av fjäderfähusets minsta utrymme inomhus. Det gäller oavsett om den yttre väggen är från inomhusutrymmet eller från verandan.

Utgångshålen från inomhusutrymmet till verandan ska ha en sammanlagd längd på minst 2 meter per 100 kvadratmeter av tillgänglig area inomhus.

Har du fjäderfähus som har utgångshål från inomhusutrymmet till verandan som är mindre än 2 meter per 100 kvadratmeter tillgänglig area i fjäderfähuset har du till den 1 januari 2025 på dig att bygga om.

Flyttbara fjäderfähus

Flyttbara fjäderfähus ska du flytta regelbundet så att fjäderfäna har tillgång till växtlighet. Som minst ska du flytta dem mellan varje omgång av fjäderfä. Om det flyttbara huset har en bottenyta som är mindre än 150 kvadratmeter får du öka beläggningen till högst 30 kg levande vikt per kvadratmeter för slaktfjäderfän.

Krav på rastgårdar

Från 1 januari gäller fler detaljregler för fjäderfänas rastgårdar. De får till exempel inte sträcka sig för långt från fjäderfähuset.

Rastgårdens längd

En rastgård får som längst sträcka sig 150 meter från närmaste utgångshål. Om det finns minst fyra skydd mot dåligt väder och rovdjur per hektar får rastgården sträcka sig upp till 350 meter från närmaste utgångshål. Har du en ekologisk gård med rastgårdar som sträcker sig längre bort än 150 meter från närmaste utgångshålet har du till den 1 januari 2030 på dig att anpassa gården till reglerna.

Skydd och vegetation

Det ska finnas tillräckligt många skydd, buskar och träd i rastgården. Dessa ska vara utspridda i hela rastgården för att locka fjäderfäna att använda hela rastgården.

Flockarna ska vara åtskilda från varandra på rastgården. Rastgården ska vara täckt med olika slags växtlighet, och underhållas regelbundet för att motverka näringsöverskott. Gäss ska ha gräs att beta.

Den tidigare möjligheten att minimiutrymmet utomhus ska vara tillgängligt ”i rotation” försvinner. Det betyder att hela ytan ska vara tillgänglig hela tiden. Utrymmet för avelsfjäderfän ska vara 4 kvadratmeter och för unghöns 1 kvadratmeter per fågel.

Utevistelse

Ekologiska fjäderfän ska ha sin utevistelse på ekologisk mark. Du ska erbjuda dina fjäderfän daglig utevistelse från så låg ålder som möjligt. Det innebär så snart fysiologiska och fysiska möjligheter finns. Om det på grund av till exempel fågelinfluensa finns krav på att alla fjäderfän ska hållas inomhus gäller det även ekologiska fjäderfän.

Unghöns och avelsfjäderfä som på grund av eventuella restriktioner inte kan hållas på rastgård får hållas på veranda istället. I just dessa fall räknas verandan då som rastgård.

Utfodring

Sedan 1 januari begränsas möjligheten att få ge en liten andel konventionellt proteinfoder till enbart unga fjäderfän, istället för som idag till alla slags fjäderfän.

Utfodringen ska ”respektera de normala utfodringsmönstren”. För fjäderfä kan det innebära att det ska finnas foder att plocka med under hela dagen och gärna att det finns ätbara saker både i rastgården och som berikning på golvet.

Det foder du ger ska vara ekologiskt eller tydligt märkt att det är tillåtet att ge till ekologiska fjäderfäna. De foderråvaror som har vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, eller med ursprung i alger eller jäst ska i normalfallet vara ekologiska.

Fodret kan också innehålla en del naturligt förekommande foderråvaror som inte går att certifiera som ekologiska, som till exempel vissa mineraler. Dessa ska vara uttryckligen tillåtna att använda. Fodret kan också bestå av foderråvaror från mark under omställning.

25 procent omställningsfoder

Vegetabilier som har skördats på ett fält som varit under omställning i minst 12 månader får saluföras och användas som foderråvara till ekologiska fjäderfän. Från 1 januari har den tillåtna andelen inköpt omställningsfoder du får använda sänkts från 30 till 25 procent. Du ska räkna på torrsubstansinnehållet och per kalenderår. Om du däremot själv har grödor som kan skördas som omställningsfoder får du använda detta utan begränsning till dina egna djur, förutsatt att det är odlat på samma företag som det du har fjäderfäna i.

20-procentsregeln

Det är fortfarande tillåtet att använda en del vegetabilier som är skördade under det första omställningsåret. Grödorna ska vara odlade på det jordbruksföretag som fjäderfäna ingår i, men kravet att marken ska ha tillhört företaget i fem år är borttagen. Som tidigare är det tillåtet att använda bete eller skörd från permanent betesmark eller skiften för fleråriga foderväxter, samt egenodlade proteingrödor skördade under första årets omställning. Högst 20 procent av fjäderfänas foder får bestå av dessa typer av grödor från första årets omställning.

Om du kombinerar foderråvaror från första årets omställning med inköpt omställningsfoder får du aldrig ge mer än 5 procent av det inköpta fodret. Använder du egna omställningsgrödor kan du kombinera 20 procent grödor från första årets omställning och resten av fodret med dessa omställningsgrödor.

Konventionellt protein

Får du inte tag på ekologiska proteinråvaror finns det en möjlighet att använda en begränsad mängd konventionella proteinfoderråvaror. Jordbruksverket måste bekräfta att det inte finns tillräcklig tillgång till ekologiska proteinfoder. I övrigt gäller följande villkor:

 • Proteinfodret är inte tillgängligt i ekologisk form
 • Det produceras eller bereds utan kemiska lösningsmedel
 • Fodret får bara ges till unga fjäderfän

Den högsta andelen under en 12-månadersperiod får inte överskrida 5 procent. Procentsatsen ska beräknas på torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung.

Vad som är unga fjäderfän är inte reglerat. Jordbruksverket bedömer att slaktfjäderfän som slaktas vid åldrar som motsvarar lägsta tillåtna slaktålder är unga. Unghöns är också unga. Värphöns och avelsfjäderfän är inte färdigvuxna när de börjar värpa. Jordbruksverket bedömer att det är rimligt att anse att fjäderfän är unga tills de är cirka 27–30 veckor gamla beroende på hybrid.

Kompetenskrav

Alla som håller ekologiska djur eller hanterar dem under transport eller slakt ska ha nödvändiga bas- och yrkeskunskaper om djurhälsa och djurvälfärd. Personer som hanterar djur under transport eller slakt ska ha genomgått en lämplig utbildning och ha ett kompetensbevis. Dessa krav gäller även för konventionell produktion, men finns också med och betonas i reglerna för ekologisk produktion.

Nötkreatur

Nya regler för ekologiska nötkreatur 2022

Sedan 1 januari gäller nya regler för ekologisk produktion med nötkreatur. För dig som har ekologiska nötkreatur innebär det framför allt följande förändringar.

 • Du måste ha tillstånd från Jordbruksverket om du behöver köpa in icke ekologiska djur. Det gäller även om du köper in enstaka djur. Du behöver dock inte tillstånd från Jordbruksverket om du köper in nötkreatur av dessa raser:

- fjällko

- rödkulla

- väneko

- bohuskulla

- ringamålako

- äldre stammar av svensk lågland utan inslag av holstein.

 • Du måste även ha tillstånd från Jordbruksverket om du behöver avhorna dina kalvar. Du söker tillstånd för det i vår e-tjänst.
 • Nötkreatur får du hålla uppbundna om du har högst 50 vuxna nötkreatur i ditt jordbruksföretag.
 • Andelen inköpt omställningsfoder som du får utfodra djuren med är sänkt till 25 procent.
 • Möjligheten att under maximalt 3 månader slutgöda vuxna nötkreatur på stall har tagits bort.
 • Digivningstiden då kalven ska utfodras med mjölk anges till 90 dagar istället för 3 månader.

Får och getter

Nya regler för ekologiska får och getter 2022

Sedan 1 januari gäller nya regler för ekologisk produktion med får och getter. För dig som har ekologiska får eller getter innebär det framför allt följande förändringar.

 • Du måste ha tillstånd från Jordbruksverket om du behöver köpa in icke ekologiska djur. Det gäller även om du köper in enstaka djur. Du behöver dock inte tillstånd från Jordbruksverket om du köper in avelsdjur av:

- dala pälsfår
- fjällnäsfår
- helsingefår
- klövsjöfår
- roslagsfår
- svärdsjöfår
- värmlandsfår
- åsenfår
- gutefår
- ryafår
- svenskt finullsfår
- gestrikefår
- svensk lantrasget
- göingeget
- jämtget
- lappget

 • Du får avhorna dina killingar, men du måste ha tillstånd från Jordbruksverket innan du gör det. Du söker tillstånd för det i vår e-tjänst.
 • Andelen inköpt omställningsfoder som du får utfodra djuren är sänkt till 25 procent.

Grisar

Nya regler för ekologiska grisar 2022

Sedan 1 januari gäller nya regler för ekologisk produktion med grisar. För dig som har ekologiska grisar innebär det framför allt följande förändringar.

 • Du måste ha tillstånd från Jordbruksverket om du behöver köpa in icke ekologiska djur. Det gäller även om du köper in enstaka djur. Du behöver dock inte tillstånd från Jordbruksverket om du köper in avelsdjur av linderödssvin.
 • Icke ekologiskt foder (protein) får du bara ge till smågrisar upp till 35 kg om det inte finns ekologiskt foder. Andelen icke ekologiskt foder får då vara högst 5 procent.
 • Den minsta andelen foder som ska komma från det jordbruk där du håller grisarna har ökat från 20 till 30 procent. Om du inte kan producera fodret själv får du fortfarande samarbeta med andra ekologiska gårdar och gårdar under omställning eller med andra foderaktörer i regionen.
 • Andelen inköpt omställningsfoder son du får utfodra djuren med är sänkt till 25 procent.
 • Enligt en ny regel ska rastgården vara attraktiv för grisarna. Om det går ska du välja en rastgård där det finns mark med träd eller skog.
 • Rastgårdarna ska ge tillgång till skydd och resurser som ger grisarna möjlighet att reglera kroppstemperaturen.
 • Utrymmeskrav gäller även för grisar upp till 35 kg. De ska ha minst 0,6 kvadratmeter yta inomhus och minst 0,4 kvadratmeter utomhus på rastgård.

Ekologisk biodling 

Om du redan hade ekologisk biodling sedan tidigare är det mesta sig likt även 2022, men några förändringar finns. Den största förändringen är att det sedan 1 januari är tillåtet att rekrytera upp till 20 procent icke ekologiska drottningar eller avläggare per år och att det i vissa fall blir tillåtet att utfodra med pollen.

Att bli ekologisk biodlare

Sedan 1 januari ska du som vill börja med ekologisk produktion, förutom att anmäla dig till ditt kontrollorgan, även anmäla din verksamhet till Jordbruksverket (om du har primärproduktion) eller till Livsmedelsverket (om det gäller livsmedelsförädling). Information om hur anmälan ska gå till finnas på Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets webbplatser.

Rekrytering av icke-ekologiska bin

Grundregeln i ekologisk djurhållning är att alla djur ska ha fötts inom ekologisk produktion. Om du vill utöka din biodling eller ta in nytt genetiskt material, och det inte finns ekologiska avläggare eller drottningar att köpa, får du i begränsad omfattning köpa in icke ekologiska avläggare eller drottningar.

Sedan 1 januari får du under ett år köpa in upp till 20 procent icke ekologiska avläggare eller drottningar. Det är en ökning från tidigare 10 procent. Du får räkna procentsatsen utifrån hur många bisamhällen du har vid inköpstillfället.

Har du färre än fem bisamhällen får du köpa in en icke ekologisk avläggare eller drottning per år.

Utfodring med ekologiskt pollen

Sedan tidigare finns det en regel om att du i slutet av säsongen ska lämna tillräckligt med honung och pollen så att bina klarar vintern. Om det är så att det finns en risk att bina på grund av klimatförhållanden inte överlever vintern får du invintra dem på

 • ekologisk honung
 • ekologiskt pollen
 • ekologisk sockerlösning
 • ekologiskt socker

Pollen är ett tillägg jämfört med tidigare och det är verkligen pollen som menas, inte pollenersättning.

Om du på grund av exceptionella händelser eller katastrofer behöver utfodra dina bin under sommarhalvåret måste du först få tillstånd från Jordbruksverket. När du har fått tillstånd får du utfodra dem med de fyra saker som nämns ovan.

Förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder

Du som har ekologisk biodling måste se till så att inte ekologiska produkter sammanblandas med konventionella, eller kontamineras med otillåtna substanser. Det i sig är inte nya regler, men sedan 1 januari är reglerna ännu mer fokuserade på förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder. Du behöver systematiskt gå igenom vilka kritiska steg det finns i din produktion där det kan gå fel. Ett sådant exempel kan vara att trots att du har beställt ekologiskt socker, kanske sockret vid leveransen visar sig sakna märkning om att det är ekologiskt. Ett annat exempel är risker för att få in vax från konventionell biodling i din ekologiska biodling.

Förebyggande bihälsovård

När det gäller dina bins hälsa är förebyggande arbete också ett krav enligt EU:s djurhälsoförordning, som började att gälla den 21 april 2021.

I det förebyggande arbetet enligt de ekologiska reglerna ska du fortsätta med att:

 • välja ett lämpligt djurmaterial
 • inte ha för hög djurtäthet (för bina kan man tänka sig att inte ha så många bisamhällen i bigården att de konkurrerar med varandra om dragväxter och att risken för felflygning ökar)
 • hålla god hygien i din djurhållning.

Du får använda fysikalisk behandling med ånga eller öppen låga vid desinficering av bikupor.

Du får bara använda rengörings- och desinfektionsmedel som är tillåtna inom ekologisk produktion. De rengörings- och desinfektionsmedel som finns i kommissionens förordning 889/2008 gäller fram till den 31 december 2023, eftersom arbetet med att utveckla nya listor är försenat. Kaustiksoda får du inte använda som biocid, men som rengöringsmedel.

Vax kan vara ekologiskt

Sedan 1 januari kan bivax certifieras som ekologiskt. Det är en skillnad mot idag. Det finns inga specialregler om vaxhantering, men om du har ekologisk biodling och vill sälja ekologiskt vax så är det möjligt. En förutsättning för det är att kontrollorganet kan spåra vaxets väg från bikupan till den produkt du vill sälja.

Utsäde och annat växtförökningsmaterial 

Odla ekologiskt utsäde

På samma sätt som tidigare ska ekologiskt utsäde uppfylla kraven i de vanliga reglerna om produktion och saluföring av utsäde. Din produktion ska även vara certifierad av något av de godkända kontrollorganen för ekologisk produktion. Med utsäde menar vi allt växtförökningsmaterial: fröer, potatisutsäde, andra knölar och lökar.

Du kan använda icke-ekologiskt utsäde för att ta fram ekologiskt utsäde eller utsäde under omställning. Utsädet får dock inte vara kemiskt behandlat.

Nya regler 2022

Sedan 1 januari gäller nya regler för odling av utsäde och annat ekologiskt växtförökningsmaterial. Syftet är att allt utsäde och annat växtförökningsmaterial ska vara ekologiskt 2037. De nya reglerna gäller för all utsädesodling som etableras under 2022 eller senare. Du måste skilja på utsäde från omställningsmark och ekologiskt utsäde.

Utsäde från omställningsmark är utsäde som du odlar på mark under omställning och som du skördar tidigast 12 månader efter det att du har börjat ställa om marken. Om du skördar en gröda innan 12 månader har gått, blir skörden konventionell.

Ekologiskt utsäde är utsäde som du odlar efter omställningstiden, på samma sätt som om du skulle använda skörden till annat än utsäde, exempelvis foder. Om du använder icke-ekologiskt utsäde har också grödan en omställningstid.

Omställningstiden för mark och gröda är olika för olika grödor. Det innebär att

 • 1-åriga växter skördas som ekologiska om du har odlat dem på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du sådde grödan.
 • fleråriga foderväxter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du skördar.
 • andra fleråriga växter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som är ekologisk vid skörd.
Exempel

Exempel 1. Din omställning börjar den 1 april 2022.

 • Sätter du potatis 2022 får du sälja skörden som konventionell potatis eller konventionellt foder.
 • Sätter du potatis 2023 kan du skörda potatisen som utsädespotatis från omställningsmark hösten 2023, eftersom mer än 365 dagar har gått sedan du påbörjade omställningen.
 • Sätter du potatis efter den 1 april 2024 kan du skörda ekologisk utsädespotatis hösten 2024, eftersom det har gått 2 år från det att omställningen påbörjades tills att du satte potatisen.

Exempel 2. Din omställning började den 1 augusti 2021

 • Sår du havre 2022 och skördar den efter 1 augusti 2022 får du sälja skörden som utsäde från omställningsmark eftersom mer än 365 dagar har gått sedan du påbörjade omställningen.
 • Sår du havre 2023 får du även då sälja skörden som utsäde från omställningsmark.
 • Sår du havre 2024 får du sälja skörden som ekologiskt utsäde, eftersom det har gått 2 år från det att omställningen påbörjades tills att du sått havren.

Exempel 3. Din omställning började den 1 augusti 2021

 • Sår du havre med insådd av rödklöver 2022 och skördar efter den 1 augusti 2022 får du sälja havreskörden som utsäde från omställningsmark eftersom mer än 365 dagar har gått sedan du påbörjade omställningen.
 • Skördar du rödklöverfrö efter den 1 augusti 2023, räknas klöverfröet som ekologiskt eftersom det har gått 2 år från att du började ställa om skiftet.

Reglerna för parallellproduktion inom växtodling har ändrats något från 1 januari. Du ska inte skicka in ansökan till Jordbruksverket. Men det är viktigt att du håller isär ekologiskt och icke-ekologiskt utsäde. Du ska fortfarande meddela ditt kontrollorgan när du ska skörda grödan.

Heterogent växtförökningsmaterial (OHM)

Heterogent växtförökningsmaterial är en växt inom ett och samma botaniska taxon (till exempel en art) med en hög grad av genetisk och fenotypisk mångfald.
Syftet är att genom en ökad genetisk mångfald få ett material med förbättrad motståndskraft mot sjukdomar, som är anpassat till klimatförändringar och som bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Om du tar fram heterogent växtförökningsmaterial måste du anmäla det till Jordbruksverket och beskriva hur du har tagit fram det. Blankett för anmälan kommer att finnas på vår webbplats.

Köpa utsäde till ekologisk odling

Som tidigare ska du som odlar ekologiskt använda utsäde som är ekologiskt i första hand. Utsädet ska

 • vara kontrollerat av något av de godkända kontrollorganen för ekologisk produktion, och
 • uppfylla certifieringskraven i regelverket för saluföring av utsäde eller kvalitetskraven för saluföring av standard- eller handelsutsäde.

Om du köper utsäde ska du titta efter en särskild etikett med EKO-märkning (kontrollorganets nummer).

Nya regler 2022

Med utsäde menar vi både fröer och vegetativt förökningsmaterial, exempelvis lökar och utsädespotatis.

Från 1 januari gäller nya regler för odling av utsäde och annat växtförökningsmaterial. Syftet är att allt utsäde och annat växtförökningsmaterial ska vara ekologiskt senast 2037. De nya reglerna gäller för all utsädesodling som etableras under 2022 eller senare. Det innebär bland annat att det är skillnad på utsäde från omställningsmark och ekologiskt utsäde.

I första hand ska du när du köper utsäde välja ekologiskt utsäde. Till sådden 2022 finns det endast ekologiskt utsäde på marknaden, men till sådden 2023 och åren därefter finns både ekologiskt utsäde och utsäde från omställningsmark.

Det här är ekologiskt utsäde 2022

Ekologiskt utsäde är utsäde som odlas på ekologisk mark, alltså efter omställningstiden, på samma sätt som om skörden skulle användas till annat än utsäde, exempelvis foder.

Omställningstiden är olika för olika grödor. Det innebär att

 • 1-åriga växter skördas som ekologiska om de har odlats på mark som har varit omställd under minst 2 år innan grödan sås eller sätts,
 • fleråriga foderväxter skördas som ekologiska om de har odlats under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 2 år innan skörd,
 • andra fleråriga växter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som är ekologisk vid skörd.

För fleråriga grödor som etablerades under 2021 eller tidigare gäller nuvarande regler även om de skördas under 2022 och senare.

Det här är utsäde från omställningsmark

Omställningsutsäde är utsäde som

 • odlas på omställningsmark, och
 • skördas tidigast 12 månader efter att marken har börjat ställas om till ekologisk.

Du hittar ekologiskt utsäde genom databasen OrganicXseeds.

Krav för användning av ekologiskt utsäde och möjligheter till undantag 2022

I vissa fall kan du få undantag för att få använda utsäde som inte är ekologiskt i din ekologiska odling. Det kan till exempel vara om det ekologiska utsädet är slut eller du inte kan få utsädet levererat i tid för sådd, sättning eller plantering.

Från 1 januari måste du ansöka om individuellt undantag för att få använda icke-ekologiskt obetat utsäde i de allra flesta fall. Du ska ansöka om undantag i OrganicXseeds.

Under 2022 kommer många odlare behöva ansöka om undantag. Det är därför mycket viktigt att du ansöker i god tid före planerat datum för sådd, sättning eller plantering.

Kraven framgår i OrganicXseeds

I OrganicXseeds delas varje art eller gröda in i en eller flera grödgrupper. För exempelvis havre finns grödgrupperna Foder, Grynhavre och Stödområde 1-5.

För varje grödgrupp framgår kraven för användning av ekologiskt utsäde och vilka möjligheter till undantag som finns. Kraven anges under rubriken Kategori.

Individuellt undantag

För grupper med individuellt undantag gäller att du måste ansöka om individuellt undantag i databasen om du vill använda någon annan sort. Observera att det även gäller när det ekologiska utsädet har tagit slut.

Exempel på situationer som du skulle kunna få undantag för

 • Ingen sort av arten som du vill använda är registrerad i OrganicXseeds för aktuell grödgrupp, till exempel för att det ekologiska utsädet har tagit slut.
 • Du kan inte få utsädet som du beställt levererat i tid för sådd, sättning eller plantering.
 • Du vill odla en bevarandevärd sort.
 • Du håller på med forskning, produktinnovation, gör försök eller vill göra en testodling av en viss sort.
 • Ingen av sorterna inom arten som finns i databasen är lämplig i din odling.
 • Du har beställt ekologiskt utsäde av matpotatis för att odla på minst 10 procent av matpotatisarealen under aktuell odlingssäsong och vill ansöka om att odla icke-ekologiskt obetat utsäde på resten av matpotatisarealen.

Jordbruksverket har fattat beslut om vilka arter, grödor, grödgrupper och sorter som omfattas av individuellt undantag 2022.

Generellt undantag

För grödgrupper med generellt undantag behöver du inte ansöka om undantag. Du måste dock dokumentera mängden icke-ekologiskt utsäde som du använder för varje art och sort.

Det här gäller för blandningar

Från 1 januari måste alla blandningar som utsädesföretagen säljer innehålla minst 70 viktprocent ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark. Alla blandningar som säljs ska vara godkända av Jordbruksverket. Du får använda de blandningar som vi har godkänt hos utsädesföretagen utan att själv ansöka om individuellt undantag. De blandningar som är godkända framgår av OrganicXseeds i kategorin Godkänd blandning.

Egna blandningar med icke-ekologiskt utsäde

Om du vill använda egna blandningar där det ingår icke-ekologiskt utsäde måste du antingen

 • ansöka om individuellt undantag för varje icke-ekologisk art och sort som ska ingå i blandningen, eller
 • använda arter eller sorter som det finns ett generellt undantag för. Då behöver du inte ansöka om individuellt undantag för den arten eller sorten.

Du får använda en egen blandning med arter och sorter som har fått undantag och som innehålla mer är 30 procent icke-ekologiskt utsäde.

Det framgår i OrganicXseeds om du behöver ansöka om individuellt undantag eller om det finns ett generellt undantag för en art eller sort.

Det här gäller för potatisutsäde
Tidig färskpotatis
Solist och Twister

För 2022 finns ekologiskt utsäde för två sorter i grödgruppen ”Tidig färskpotatis – Sortkrav”. Det är Solist och Twister. Om du ska odla någon av dessa sorter måste du använda ekologiskt utsäde. Du ska ansöka om individuellt undantag om du har beställt utsäde av de sorterna i god tid men inte kan få det levererar i tid för sättning eller om det ekologiska utsädet av de sorterna har tagit slut.

Andra sorter

Ska du odla andra sorter av tidig färskpotatis gäller generellt undantag. Det framgår genom att det finns en grödgrupp ”Tidig färskpotatis– Undantag”. Du får använda icke-ekologisk sättpotatis som inte är kemiskt behandlat av andra sorter än Solist och Twister, utan att ansöka om individuellt undantag. Som tidig färskpotatis räknas, utöver Solist och Twister, sorterna Balmoral, Frieslander, Lady Felicia, Maria, Maris Bard, Minerva, Premier, Rocket, Swift och Velox.

Matpotatis

För dig som ska odla matpotatis gäller att du måste ha beställt ekologisk utsädespotatis till minst 10 procent av hela din matpotatisareal. Då räcker det som skäl för att få individuellt undantag för resterande areal matpotatis. Du måste kunna visa dokumentation på att du har beställt ekologisk matpotatis. För att öka andelen ekologisk utsädespotatis kommer kravet för att få individuellt undantag att höjas till 15 procent 2023 och 20 procent 2024.

Du ska ha beställt utsädet senast en månad innan du vill få utsädespotatisen levererad och du ska ha fått en skriftlig bekräftelse på att du har gjort beställningen.

Det här gäller för trädgårdsutsäde

Många trädgårdsföretag odlar en mängd arter och sorter på sina företag. Utbudet av ekologiskt frö är i många fall begränsat. För att underlätta för odlare har vi för många arter lagt in två grödgrupper: ”Frö (eller plantor) - Sortkrav” och Frö (eller plantor) - Undantag. Det innebär att om du ska odla några av sorterna som finns i grödgruppen med sortkrav ska du använda ekologiskt utsäde. Ska du använda andra sorter gäller generellt undantag.

Exempel:

Du tänker odla ekbladsallat. Väljer du att odla en av sorterna i gruppen Frö – Sortkrav ska du använda ekologiskt utsäde. Om du vill odla en annan sort gäller generellt undantag.

För vissa arter krävs det att odlaren måste ansöka om individuellt undantag för att få odla en annan sort än de som är registrerade i OrganicXseeds. Det gäller arter där det finns ett relativt stort utbud av sorter och vissa arter som odlas i stor skala, till exempel morot, vitkål, konservärt och tomat.

Så här ansöker du om undantag 2022

Från 1 januari ansöker du om undantag direkt i databasen OrganicXseeds. Du kommer alltså inte att behöva skicka in en särskild blankett till Jordbruksverket för det och din ansökan kommer istället att gå direkt till ditt kontrollorgan.

Så här kommer du att ansöka om undantag efter årsskiftet.

Steg 1. Kontrollera om det finns ekologiskt utsäde i OrganicXseeds

Gå in i OrganicXseeds och kontrollera om det finns ekologiskt utsäde. Du ska alltid söka efter den art eller den gröda du tänker odla.

Finns det ekologiskt utsäde ska du i första hand använda det. Om du till exempel vill odla en annan sort än den som är registrerad, om ekologiska utsädet är slut eller om du inte kan få utsädet levererat i tid måste du oftast ansöka om individuellt undantag.

Kom ihåg att ansöka om undantag i god tid före planerat datum för sådd, sättning eller plantering!

Steg 2. Logga in i OrganicXseeds

Du ska logga in i OrganicXseeds för att kunna ansöka om undantag. Du skaffar själv ett konto i databasen genom att klicka på Meny och Logga in/Registrera mitt konto. Där ska du välja ditt kontrollorgan, ange ditt organisationsnummer eller personnummer och ditt postnummer.

När du har loggat in söker du upp den art eller gröda du ska ansöka om undantag för och klickar på knappen Individuellt undantag för den aktuella grödgruppen.

Det är ditt kontrollorgan som kommer handlägga din ansökan om undantag.

Steg 3. Fyll i ansökan

Ange

 • vilken eller vilka sorter ansökan gäller,
 • total mängd utsäde och areal för samtliga sorter du ansöker om, och
 • planerat sådatum

Ange tydligt varför du söker undantag när du fyller i blanketten. Beroende på ditt skäl för att ansöka om undantag, ska du fylla i olika orsaker.

 • Ingen sort av arten som odlaren vill använda är registrerad i OrganicXseeds för aktuell grödgrupp: Ange exempelvis att det ekologiska utsädet i den aktuella grödgruppen är slut.
 • Sorterna som finns i databasen är inte lämpliga för din odling: Ange varför ingen av sorterna inom arten som finns i databasen är lämplig i din odling. Det kan vara speciella egenskaper som saknas hos de sorter som finns i databasen. Ange vilka de egenskaperna är. Observera att du exempelvis inte får undantag om den sort du vill odla finns hos någon annan leverantör än din vanliga, eller på grund av prisskillnader.
 • Utsäde levereras inte i tid: Redovisa att du har beställt utsädet i rimlig tid för sådd eller sättning men att inget företag som säljer utsädet kan leverera det till dig i tid för sådd eller sättning. Du kan till exempel ange datum för beställning och leveransdatum samt kontaktuppgifter till leverantören.
 • Utsäde av matpotatis: Du måste ha beställt ekologiskt utsäde av matpotatis för att odla på minst 10 procent av arealen matpotatis under aktuell odlingssäsong. Fyll i den totala arealen matpotatis för aktuell odlingssäsong. Ange datum när du beställde och kontaktuppgifter till leverantören.
 • Testodling av sorter: Ange varför du vill testodla en viss sort. Observera att om du vill testodla potatis får du använda högst 500 kg utsäde eller högst 10 procent av den areal som du ska odla potatis på den aktuella odlingssäsongen. Om du vill testodla spannmål, vall eller trädgårdsväxter får du använda högst 10 procent av den areal som du ska odla respektive gröda på den aktuella odlingssäsongen.
 • Bevarandevärd sort: Ange varför du vill odla en bevarandevärd sort och varför just den sorten.
 • Forskning och försök: Bifoga din försöksplan och visa att försöket eller forskningen är vetenskapligt.

Tryck på Skicka ansökan.

Steg 5. Kontrollera ditt beslut

När kontrollorganet har beslutat om din ansökan kommer du få information om det via mejl. Logga in i OrganicXseeds för att kontrollera innehållet i beslutet i PDF-filen. Har du fått bifall får du använda icke-ekologiskt utsäde som inte är kemiskt behandlat.

Observera att du aldrig får så eller sätta utsäde innan du har fått bifall på din ansökan om undantag.

Odla med eget utsäde

Du som odlar ekologiskt får använda utsäde som du har odlat fram själv. Detta gäller bara för vissa arter.

Däremot får du inte sälja eller ge bort sådant utsäde yrkesmässigt. Om du utgår från icke-ekologiskt utsäde får skörden bara användas som utsäde. Den del av skörden som inte används till utsäde blir konventionell och får inte säljas eller användas som ekologiskt livsmedel eller foder.

Du kan också använda eget utsäde från mark under omställning.

Nya regler 2022

Från 1 januari ska det ha gått minst 12 månader från att du påbörjade omställningen av marken och tills du kan skörda utsäde från mark under omställning. Har det gått kortare tid blir utsädet icke-ekologiskt. För att utsädet ska vara ekologiskt varierar omställningstiden beroende på vilken gröda du odlar. Det innebär att

 • 1-åriga växter skördas som ekologiska om du har odlat dem på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du sådde grödan
 • fleråriga foderväxter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 2 år innan du skördar
 • andra fleråriga växter skördas som ekologiska om du har odlat grödan under minst 2 säsonger på mark som har varit omställd under minst 3 år innan du skördar.
För blandningar gäller det här
100 % ekologisk blandning

Det är alltid tillåtet att använda eller göra egna blandningar som endast innehåller ekologiskt utsäde eller utsäde under omställning.

Blandningar som Jordbruksverket har godkänt

Du får använda de blandningar som Jordbruksverket har godkänt utan att själv ansöka om individuellt undantag. De blandningar som är godkända framgår av OrganicXseeds.

Egna blandningar med icke-ekologiskt utsäde

För att få använda egna blandningar där det ingår icke-ekologiskt utsäde måste du antingen

 • ansöka om individuellt undantag för varje icke-ekologisk art och sort som ska ingå i blandningen, eller
 • använda arter eller sorter som det finns ett generellt undantag för.

En egen blandning med arter och sorter som har fått undantag får innehålla mer än 30 procent icke-ekologiskt utsäde.

Det framgår i OrganicXseeds om du behöver ansöka om individuellt undantag eller om det finns ett generellt undantag för en art eller sort.

Övergångsregler

Från 1 januari gäller följande övergångsregler för ekologiskt utsäde och annat växtförökningsmaterial (enligt förordning (EU) 2018/848):

 • Det som produceras som ekologiskt enligt nuvarande förordning (EU) 834/2007 är fortsatt ekologiskt och du får sälja det som ekologiskt tills det tar slut.
 • Utsäde som skördas från ekologiska odlingar som har anlagts före 2002 får du sälja som ekologiskt under 2022 och tills det tar slut
 • Godkända blandningar som har producerats för 2021 får du sälja och använda tills de tar slut.

Odla i växthus

Odling i levande jord i kontakt med alven och berggrunden

Från 1 januari blir det tydligare krav på att ekologiska kulturer ska odlas i levande jord eller i levande jord blandad eller gödslad med material och produkter som är tillåtna inom ekologisk produktion. Det du odlar ska vara i kontakt med alven och berggrunden.

Undantag från att odla i levande jord

Detta får du odla ekologiskt utanför den levande jorden:

 • växter för produktion av prydnadsväxter och örter, om de säljs i behållare till slutkonsumenten.
 • fröplantor eller utplanteringsplantor i behållare för vidare omplantering.
 • groddar genom att fukta frön
 • endiver i klart vatten utan tillsatser.

Hydrokultur

Hydrokultur är inte tillåtet och kommer även fortsättningsvis inte vara tillåtet. Med hydrokultur menas odling av växter som inte naturligt växer i vatten, där växternas rötter står i en näringslösning eller i ett inert odlingsmedium där man tillsätter en näringslösning.

Ekologiskt odlade örter i krukor

Från 1 januari gäller detta för dig som har ekologisk odling av örter i krukor och säljer dessa till andra än slutkonsumenter, till exempel restauranger.

Grundregeln är att avgränsade bäddar inte är tillåtna, men det finns undantag. Olika regler gäller beroende på om du odlar

 • på en yta med undantag för odling i avgränsad bädd, eller
 • på andra ytor.

Undantag för odling i avgränsad bädd

Undantag för odling i avgränsad bädd gäller för dig som odlar på ytor som var certifierade före den 28 juni 2017. Exempel på avgränsad bädd kan vara odling i säckar, jordbädd på betonggolv, odling i kruka eller odling direkt på bord. Kontrollorganen tar fram intyg som gäller för de ytor som du har undantag för. Undantaget gäller till och med den 31 december 2031. Du som har en sådan odling får sälja skörden till slutkonsumenter eller till andra, som till exempel restauranger och storkök. Det innebär att du som odlar örter i småkrukor både får sälja örterna tillsammans med krukan och skurna utan medföljande kruka.

Odling på ytor utan undantag för odling i avgränsad bädd

Du som odlar växter på ytor som inte omfattas av undantaget för odling i avgränsad bädd måste odla i jord som har kontakt med alven och berggrunden.

Du får dock odla örter i kruka om du säljer örten i krukan till slutkonsumenter. Med slutkonsument menas ”den slutliga konsumenten av ett livsmedel som inte kommer att använda livsmedlet som en del i ett livsmedelsföretags verksamhet”. Det innebär att du alltså inte får sälja örterna tillsammans med krukan till restauranger och storkök om du inte har undantag för odling i avgränsad bädd.

Växtmångfald i växthus

När du odlar ekologiskt i växthus är det viktigt att du ser till att bibehålla och öka bördigheten och den biologiska aktiviteten i jorden. Det kan du göra genom:

 • flerårig växtföljd med baljväxter som huvud-, täck- eller gröngödslingsgröda
 • korta gröngödslingskulturer och baljväxter i växthus
 • användning av växtmångfald i växthus.

Växtmångfald kan du öka genom att odla flera olika kulturer i samma växthus, eller odla olika kulturer i växthuset under året.

Tillföra näring

Du får använda stallgödsel eller organiskt material från ekologisk produktion, som helst ska vara komposterat.

Gröngödslingsgröda från ekologisk mark utanför växthuset får du föra in i växthuset för att bibehålla eller öka jordens bördighet och biologiska aktivitet.

Om du inte kan tillgodose växternas näringsbehov genom stallgödsel, organiskt material eller gröngödslingsgröda, får du endast använda gödsel- och jordförbättringsmedel som är godkända för ekologisk produktion och bara så mycket som är nödvändigt. Du som odlare ska även dokumentera användningen av dessa produkter.

Preparat av mikroorganismer får du använda för att förbättra jordens allmänna tillstånd eller tillgängligheten av näringsämnen i jorden eller till grödan. Du får också använda biodynamiska preparat. Biodynamiska preparat definieras som blandningar som traditionellt används inom biodynamiskt jordbruk.

Författningar

Söker efter 2021:47

Senast granskad: 2022-04-19