Fågelinfluensa

Nu har vi ett fall av fågelinfluensa i Skåne län. I södra Sverige är risken extra hög och där gäller skyddsnivå 2 vilket bland annat innebär att du ska hålla fjäderfän inomhus. I hela Sverige är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för spridning av fågelinfluensa.

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar men som också kan sprida sig till tamfåglar.

Smittläget för fågelinfluensa

Ett fall av fågelinfluensa är konstaterat i Skåne län. Sedan tidigare är det skyddsnivå 2 i flera län i södra Sverige på grund av höjd risk för smitta.

Skåne län

Datum konstaterat fall

Karta med
restriktions-
områden¹

Län

Kommun

Typ av
produktion

2021-12-01

Karta

Här gäller fortfarande skyddsnivå 2, inga andra restriktioner.

Skåne

Skurup

Hobbyhöns och ankor

1. Restriktionsområde: ett skyddsområde på 3 kilometer och ett övervakningsområde på 10 kilometer.

Län med skyddsnivå 2

Det gäller i dessa län:

 • Blekinge län
 • Gotlands län
 • Hallands län
 • Kalmar län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län
 • Del av Jönköpings län (ett område på 20 kilometer närmast Vättern)

Vi inför skyddsnivåer för att minska risken för smitta

För att minska risken för smitta finns olika skyddsnivåer med åtgärder för att skydda tama fjäderfän och andra fåglar mot fågelinfluensa. Skyddsnivåerna kan omfatta hela landet eller vissa områden och det kan vara olika skyddsnivåer i olika delar av landet.

Vilken nivå som är aktuell styrs av den riskbedömning som vi gör tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Tillsammans med SVA följer vi situationen när det gäller fågelinfluensa både nationellt och internationellt för att snabbt kunna ändra skyddsnivå om smittläget förändras.

Det här gäller i områden med skyddsnivå 2

Det är olika regler i områden med skyddsnivå 2 beroende på om du

 • säljer ägg, kött, kycklingar eller andra produkter från fjäderfän
 • inte säljer ägg, kött eller andra produkter
 • har fåglar i fångenskap för till exempel för uppvisning och utställning
 • har hägnat fjäderfävilt.

Tänk på att reglerna gäller för alla som har höns och andra fåglar.

När du säljer ägg, kött, kycklingar eller andra produkter

Det här gäller i områden med skyddsnivå 2 när du föder upp eller håller fjäderfän för att producera kött, konsumtionsägg eller andra produkter som du säljer till andra:

 • Fjäderfän ska hållas inomhus i en byggnad och de får inte gå ut i någon form av inhägnad. Byggnaden ska ha fast golv, tak och väggar.
 • Om det undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
 • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
 • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.

Du behöver se till att dina fjäderfän har en bra stallmiljö inomhus.

Om du säljer ägg, kött och produkter från fjäderfän och din gård drabbas av fågelinfluensa innebär det att Sverige eller delar av Sverige inte får exportera ägg, kött och produkter från fjäderfän.

När du inte säljer ägg, kött eller andra produkter

Det här gäller i områden med skyddsnivå 2 när du har hobbyhöns och inte säljer ägg, kött eller produkter och när du har fåglar i fångenskap för till exempel för uppvisning, utställning, tävling, uppfödning, försäljning eller sällskap:

 • Fåglar i fångenskap som till exempel hobbyhöns ska vara inhägnade för att hindra den direkta eller indirekta kontakten med vilda fåglar. De får inte gå fritt ute.
 • För att inte vilda fåglar ska kunna ta sig in i inhägnaden rekommenderar vi att ha tak på inhägnaden.
 • Stängslet på inhägnaden ska vara så högt att hönsen inte tar sig över. Vi rekommenderar att inhägnaden ska vara minst 90 centimeter hög beroende på hur man bygger upp den. Nätet bör ha en maskstorlek på högst 51 millimeter och inhägnaden bör vara tät nertill.
 • Det finns inga begränsningar på hur stor inhägnaden får vara, men med mindre yta minskar du risken för smitta från vilda fåglar.
 • Foder och dricksvatten ska du ge inomhus eller under ett skydd utomhus.
 • Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet.
 • Det finns inget förbud mot att flytta höns och andra tamfåglar. Men de ska vara friska och det får inte finnas någon misstanke om att de är sjuka innan du flyttar fåglarna.
 • Du får flytta en inhägnad om det inte finns någon risk för att djuren blir smittade. Det är du som djurägare som ansvarar för att skydda dina djur mot smitta.

När du har hägnat fjäderfävilt

Det här gäller i områden med skyddsnivå 2 när du har hägnat fjäderfävilt:

 • Hägnat fjäderfävilt ska hållas inomhus om det går.
 • Om du inte kan ha dem inomhus eller om de utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus.
 • Inhägnader för änder ska vara täckta med nät för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar.
 • Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
 • Om du håller flera olika arter av fjädervilt ska du tvätta händerna och byta skor innan du går från en fågelart till en annan inom samma anläggning.
 • Du ska föra journal över alla utsättningsplatser.
 • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden, om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
 • Vilda änder får inte tas in till anläggningen.

Förbud mot utställningar och tävlingar

Just nu är det förbud mot utställningar och tävlingar. Den variant av fågelinfluensa som cirkulerar nu är mycket smittsam och dödlig. Eftersom risken för smitta är hög finns det tyvärr ingen möjlighet att få dispens. Vi gör riskvärderingar löpande i samråd med SVA.

Det här gäller i hela Sverige

Det är du som djurägare som ansvarar för hur dina djur mår och du ska arbeta förebyggande för att

 • förhindra att dina eller andras djur blir sjuka
 • förhindra att andra djur blir smittade av dina djur
 • tidigt upptäcka sjukdomar.

Fjäderfän och andfåglar får inte ha kontakt med varandra

Om du har andfåglar som till exempel ankor, gäss och gräsänder på samma anläggning som du har dina fjäderfän, hobbyhöns eller andra fåglar i fångenskap ska du förhindra att de har direkt eller indirekt kontakt med varandra. Håll dem i olika byggnader eller på olika delar av anläggningen. Det ska du göra för att andfåglar kan sprida fågelinfluensa utan att de har symptom eller är sjuka.

Om dina fåglar är sjuka, verkar sjuka eller dör

Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din flock. Då ska du genast kontakta en veterinär. Du är skyldig att göra allt för att förhindra att smittan sprids. Stäng in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock, om det är möjligt. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär har bedömt situationen och meddelat vad som gäller.

När en gård drabbas av fågelinfluensa

När en gård drabbas av fågelinfluensa finns det restriktionsområden runt den drabbade gården. Det innebär att det finns särskilda regler som du ska följa för att förhindra att fågelinfluensan sprider sig.

Det här händer vid ett utbrott

Vid konstaterat fall av fågelinfluensa händer bland annat följande:

 • Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.
 • Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.
 • Den drabbade gården saneras och nya djur kan sättas in först 21 dagar efter att saneringen är klar.
 • Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.
  Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. Man kan dock ansöka om tillstånd för att få utföra vissa transporter.
 • Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Om fågelinfluensa

Fågelinfluensa (aviär influensa) är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Fågelinfluensa förekommer nästan varje år i Sverige och i Europa hos vilda fåglar. Fåglar som lever i vatten, till exempel änder och gäss, kan bära på viruset utan att bli sjuka och de kan sprida smitta till andra känsligare fågelarter som tamhöns. Tänk på att inte mata vilda fåglar i närheten av fåglar i fångenskap.

Den lågpatogena formen av virus orsakar vanligen endast milda symtom. Den högpatogena formen leder till mycket hög dödlighet, orsakar epidemier som kan spridas snabbt, förstöra fjäderfäindustri och resultera i strikta handelsbegränsningar.

Vilda fåglar, särskilt fåglar som lever i vatten, anses vara naturliga värdar för alla typer av aviärt influensavirus och har en stor roll i spridning av viruset.

Om du hittar döda vilda fåglar i naturen

Om du hittar en eller flera döda eller sjuka fåglar ute i naturen kan du rapportera det till SVA. SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Om SVA vill undersöka den eller de fåglar som du har hittat kontaktar de dig inom några dagar.

Övervakningsprogram

Alla medlemsstater i EU har ett övervakningsprogram för fågelinfluensa för både fjäderfän och vilda fåglar. Syftet med övervakningsprogrammet är att i ett tidigt skede upptäcka förekomst av virus för att kunna skydda fjäderfän och för att kunna bekämpa sjukdomen och stoppa spridningen. Programmet styrs av ett beslut från EU-kommissionen och innebär att alla länder inom EU är skyldiga att rapportera till EU om fynd av fågelinfluensa på både vilda och tama fjäderfä.

Övervakningsprogram för vilda fåglar

Syftet med övervakningsprogrammet är att snabbt upptäcka förekomst av virus hos vilda fåglar för att kunna skydda tamfåglar. Det gäller särskilt högpatogena fågelinfluensa virus – HPAI.

Det är en passiv övervakning som baseras på laboratorieundersökningar av vilda fåglar som påträffats döda. I samband med fynd av HPAI på vilda fåglar kan vissa förebyggande åtgärder tas fram för fjäderfäanläggningar i fyndområdet, i ett län eller i hela Sverige.

På SVA:s webbplats kan du följa resultatet av provtagningarna på vilda fåglar som hittats döda i naturen.

Övervakningsprogram för fjäderfä

Syftet med övervakningsprogrammet avseende fågelinfluensa hos fjäderfän är att i tidigt skede upptäcka virus för att bekämpa sjukdomen och stoppa spridning.

Jordbruksverket beslutar årligen om hur många fjäderfäbesättningar med olika typer av fjäderfän som ska provtas inom övervakningsprogrammet.

På uppdrag av Jordbruksverket sköter Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) administrationen och analyserar proverna som tas inom programmet. Resultaten från övervakningen publiceras årligen i en rapport, Surveillance of infectious disease in animals and humans in Sweden.

Du kanske också är intresserad av det här

Författningar och beslut

Författningar

Söker efter 2009:3

Söker efter 2006:8

Söker efter 2021:10

Söker efter 2007:17

Söker efter 2002:98

Söker efter 1999:102

Senast uppdaterad: 2021-12-03